අපි ගැන

ICTC (ඉන්ෆිනිටි නඩු හා Truss කම්පැණි ලිමිටඩ්) ප්රතිසංස්කරණය හා විවෘත ඉදිරිපස ස්ථානය වන අතර, 2003 දී ආරම්භ කරන ලදී. ICTC ප්රධාන නිෂ්පාදන ඉසිලීමේ එසේ මත පද්ධතිය, එල්ලා, ඇලුමිනියම් Truss, ගුවන් ගමන් නඩු, අදියර යනවා.

  • 2222
  • 4444
  • 3333
  • 1111
WhatsApp Online Chat !